Sunday, January 22, 2012

* Minh niên khai bút

Jos. Tú Nạc
Minh niên khai bút, bút khai tâm,

Thiên địa giao hòa, tâm hòa trí, 

Bất vi bản ngã, trí vong tâm,

Phục Đức Chí Nhân khắc thiện tâm.

Xuân Nhâm Thìn 2012

No comments:

Post a Comment